Trabaja con nosotros

Acollida i adaptació

Al Centre Geriàtric Maria Gay coneixem la importància cabdal del procés d'acollida i adaptació. Per aquesta raó, la direcció, la treballadora social i el psicòleg del centre treballen de forma coordinada i conjuntament amb els residents i les seves famílies per aconseguir el seu màxim benestar.

Actuacions relacionades

  • Entrevista prèvia amb el resident i la família.
  • Garantir una acollida càlida en l'ingrés.
  • Atenció social individual per a la integració en la comunitat i en el centre.
  • Informació inicial general sobre el desenvolupament del pla d'atenció, suport i motivació a la família i el Programa de potenciació de vincles familiars.
  • Suport emocional i psicològic a la família tant en l'ingrés com en l'adaptació posterior.
  • Supervisió del procés d'adaptació.
La nostra treballadora social també informa familiars i residents sobre els recursos de què disposen i els ajuda amb la gestió de tràmits i subvencions.