Trabaja con nosotros

Voluntats anticipades o Testament Vital

Testament Vital

El Document de Voluntats Anticipades (DVA), també anomenat Testament Vital o Instruccions Prèvies, és un document legal en què una persona major d'edat, capaç i que actua amb llibertat, manifesta instruccions sobre les cures i tractaments mèdics que vol rebre en cas que es trobi en una situació en què no pugui decidir per si mateixa o expressar lliurement la seva voluntat.

És aconsellable redactar el DVA quan encara estem en plena possessió de les nostres facultats per garantir que recollirà els nostres desitjos en relació al tracte que volem rebre al final de la vida o després de la defunció. Aquest document també serveix com a guia perquè els professionals mèdics i la família puguin obrar d'acord a la nostra voluntat.

 

Abans de redactar el Document de Voluntats Anticipades...

Cada Comunitat Autònoma té la seva pròpia legislació sobre el Document de Voluntats Anticipades, pel que és convenient informar-se abans de redactar-lo.

Redactant les Voluntats Anticipades

 

Quina informació pot contenir el Testament Vital?

Els continguts mínims necessaris perquè el Testament Vital sigui vàlid difereixen entre les diferents comunitats autònomes. No obstant això, habitualment inclou:

 • L'expressió dels objectius vitals i valors personals en relació als moments finals de la vida o qualsevol altra situació en què es produeixi una limitació física o psíquica greu.
 • Les instruccions i límits sobre les cures i tractaments mèdics que es desitja rebre.
 • El nomenament d'un o més representants.
 • L'expressió de les voluntats relatives a la persona un cop morta, com aquelles que tenen a veure amb la donació d'òrgans, enterrament o incineració entre d'altres.

El contingut del Testament Vital no pot atemptar contra l'ordenament jurídic ni les bones pràctiques clíniques.

 

Com es formalitza el Document de Voluntats Anticipades?

Perquè el Document de Voluntats Anticipades tingui validesa cal legalitzar o formalitzar mitjançant una d'aquestes vies:

 • En escriptura pública davant notari.
 • Fent una declaració davant de tres testimonis.

Els testimonis han de ser persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar i, almenys dues d'elles, no vinculades amb la persona que escriu les voluntats anticipades per matrimoni, unió lliure o parella de fet, parentiu -fins a segon grau- o relació patrimonial.

 

Què fa el representant?

El representant és la persona designada per actuar com a interlocutor davant del metge responsable o l'equip sanitari. Alguns aspectes que cal tenir en compte en relació amb els representants són:

 • És possible designar més d'un representant. Això pot ser útil si la primera persona triada no pot representar-nos.
 • Pot ser útil comentar el Document de Voluntats Anticipades amb el representant per assegurar-nos que en cas necessari transmetrà correctament les nostres voluntats.
 • És convenient que la família conegui el representant, en cas que es tracti d'un amic o una altra persona, per evitar futurs conflictes.

 

Qui pot ser representant?

Pot exercir com a representant qualsevol persona que no hagi estat incapacitada legalment, excepte:

 • El notari davant del qual se signa el document.
 • El funcionari o empleat públic encarregat del Registre d'Instruccions Prèvies.
 • Els testimonis davant els quals es formalitza el Document.
 • El personal sanitari que ha d'aplicar les voluntats anticipades.
 • Qualsevol persona que tingui una relació contractual amb la persona interessada.

 

Quina és l'eficàcia del document? Es pot modificar?

El Document de Voluntats Anticipades s'utilitza únicament en el cas que la persona es trobi en una situació que no li permeti expressar lliurement la seva voluntat i és possible modificar-lo, substituir-lo o anul·lar-lo en qualsevol moment.

 

Un cop fet el Document de Voluntats Anticipades, què faig amb ell?

Un cop s'ha redactat el Document hi ha dues maneres d'assegurar-se que quan arribi el moment es tindran en compte les nostres voluntats:

 • Registrar el document. En registrar el DVA, aquest passa a estar disponible per al centre mèdic i el seu equip de professionals. En el cas d'haver signat el document davant notari, aquest s'encarregarà de registrar-lo. Si s'ha signat davant de testimonis, el podrà registrar el propi interessat, algun dels testimonis o un representant. Cada Comunitat Autònoma té el seu Registre de Voluntats Anticipades. Funcionen d'acord amb els principis de confidencialitat, seguretat i control i es connecten amb el Registre Nacional d'Instruccions Prèvies.
 • No registrar el Document. En aquest cas és important assegurar-se de facilitar una còpia al metge responsable o centre mèdic perquè s'inclogui en l'historial clínic, al o als representants i a la família.

 

Més informació