Trabaja con nosotros

Ajudem a millorar l'autonomia dels nostres residents

Gent  gran autonomia

L'autonomia és la capacitat, o fins i tot el dret, de prendre decisions personals sobre com viure, d'acord amb les voluntats, llibertats i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), sigui de manera individual o amb suport tècnic. Així, perdre certa autonomia a l'hora de realitzar les ABVD afectarà en gran manera l'estat del benestar integral dels nostres usuaris, no només de manera particular, sinó també de manera general a les persones que l'envolten.

L'equip interdisciplinari del Centre ha de saber aplicar els protocols adients des de l'acollida del pacient i durant l'estada al centre per assegurar la màxima autonomia de tots els usuaris.

Un cop tenim designada l'atenció especialitzada que ha de rebre el pacient la infermera durà a terme el traspàs de la informació necessària recollida en la valoració geriàtrica integral (VGI) a l'auxiliar de geriatria referent. I s'omple un pictograma on es descriu el programa d'autonomia del pacient on es descriu amb quin grau d'ajuda necessita amb relació a les seves ABVD, les activitats instrumentals de la vida diària (AIVD) i les necessitats bàsiques de la persona que cal suplir, supervisar o promoure en el centre.

Mariona Casadevall Ferrer

Coordinadora d'Infermeria CSS Maria Gay